Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-12

Odlewnia Kutno Sp z o.o.

Cieszyńska 23G

40-173 Łaziska Górne

NIP: 5252590647

Osoba kontaktowa:

Piotr Wołowik

tel:

e-mail: pawel.rosiak@odlewniakutno.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z252/197541

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Dzień dobry,

poniżej przedstawiam Państwu zapytanie ofertowe.

Zapytanie składa:

Odlewnia Kutno Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny

99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

tel. +48 24 285 00 44, fax. +48 24 254 65 79

Regon 147331208, NIP 525-259-06-47

KRS 0000516281 Sąd Rejonowy w Katowicach

Kapitał zakładowy 1 000 000 zł w całości opłacony

Osoba do kontaktu: Piotr Wołowik 505-326-337

Przedmiot zamówienia

Woda mineralna z dostawą do Odlewni Kutno

Zamówienie będzie dotyczyło zakupu wody mineralnej z dostawą do Odlewni Kutno

Żądany termin dostawy:

Częściowe, wywoływane telefonicznie.

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu)

· Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy Logintrade

· Termin płatności min. 45 dni

· Akceptacja umowy z załacznika

· Koszt transportu: po stronie dostawcy

· Miejsce dostawy: Odlewnia Kutno Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

· Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

· W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

· Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny oferty

· Cena - 100%

/ W przypadku zbliżonych ofert pod uwagę będzie brany również termin płatności /

Po zebraniu ofert odbędą się negocjacje cenowe w formie licytacji elektronicznej, o terminie której Dostawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Przyjęcie towaru

W trakcie rozładunku Odbiorca przeprowadzi wstępną kontrolę poprawności dostawy poprzez:

· Weryfikację dostarczonych ilości;

· Weryfikację jakości towaru (może być połączona z poborem próbki do badań);

· Weryfikację zabezpieczenia towaru na czas transportu (plandeka służąca do zabezpieczenia surowca przed zawilgoceniem jest zdejmowana podczas dostawy);

Dokumenty wymagane przy dostawie

· Dokument WZ

· Certyfikat jakości lub atest

· Karta charakterystyki

Dodatkowe warunki formalne

Proszę o przysłanie skanów dokumentów firmy na platformę zakupową (dotyczy firm, które dotychczas takich dokumentów nie przesłały):

W przypadku osób prawnych:

1. NIP

2. REGON

3. KRS

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. NIP

2. REGON

3. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw

4. Dokument potwierdzający adres zamieszkania właściciela firmy, oraz jego PESEL

Nieprzesłanie dokumentów skutkuje wykluczeniem z dalszego postępowania.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Woda mineralna niegazowana 5 litrowa 990 szt. - Czytaj
2. Woda mineralna gazowana 1,5 litrowa 5040 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Po zakończeniu ofertowania odbędzie się aukcja elektroniczna

Firma zastrzega sobie prawo:

1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

*********************************************************************************************************************************

The Comp

I not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

any reserves the right: Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Woda mineralna z dostawą do Odlewni Kutno."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...