Enquiry creation date: 2018-10-12

Odlewnia Kutno Sp. z o.o

Cieszyńska 23G

40-173 Łaziska Górne

Tax Identification Number: 5252590647

Contact person:

Piotr Wołowik

Phone:

e-mail: pawel.rosiak@odlewniakutno.eu

Enquiry No. Z252/197541

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Dzień dobry,

poniżej przedstawiam Państwu zapytanie ofertowe.

Zapytanie składa:

Odlewnia Kutno Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny

99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

tel. +48 24 285 00 44, fax. +48 24 254 65 79

Regon 147331208, NIP 525-259-06-47

KRS 0000516281 Sąd Rejonowy w Katowicach

Kapitał zakładowy 1 000 000 zł w całości opłacony

Osoba do kontaktu: Piotr Wołowik 505-326-337

Przedmiot zamówienia

Woda mineralna z dostawą do Odlewni Kutno

Zamówienie będzie dotyczyło zakupu wody mineralnej z dostawą do Odlewni Kutno

Żądany termin dostawy:

Częściowe, wywoływane telefonicznie.

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu)

· Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy Logintrade

· Termin płatności min. 45 dni

· Akceptacja umowy z załacznika

· Koszt transportu: po stronie dostawcy

· Miejsce dostawy: Odlewnia Kutno Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

· Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

· W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

· Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny oferty

· Cena - 100%

/ W przypadku zbliżonych ofert pod uwagę będzie brany również termin płatności /

Po zebraniu ofert odbędą się negocjacje cenowe w formie licytacji elektronicznej, o terminie której Dostawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Przyjęcie towaru

W trakcie rozładunku Odbiorca przeprowadzi wstępną kontrolę poprawności dostawy poprzez:

· Weryfikację dostarczonych ilości;

· Weryfikację jakości towaru (może być połączona z poborem próbki do badań);

· Weryfikację zabezpieczenia towaru na czas transportu (plandeka służąca do zabezpieczenia surowca przed zawilgoceniem jest zdejmowana podczas dostawy);

Dokumenty wymagane przy dostawie

· Dokument WZ

· Certyfikat jakości lub atest

· Karta charakterystyki

Dodatkowe warunki formalne

Proszę o przysłanie skanów dokumentów firmy na platformę zakupową (dotyczy firm, które dotychczas takich dokumentów nie przesłały):

W przypadku osób prawnych:

1. NIP

2. REGON

3. KRS

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. NIP

2. REGON

3. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw

4. Dokument potwierdzający adres zamieszkania właściciela firmy, oraz jego PESEL

Nieprzesłanie dokumentów skutkuje wykluczeniem z dalszego postępowania.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Woda mineralna niegazowana 5 litrowa 990 pcs - Read
2. Woda mineralna gazowana 1,5 litrowa 5040 pcs - Read

Additional formal conditions:

Po zakończeniu ofertowania odbędzie się aukcja elektroniczna

Firma zastrzega sobie prawo:

1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

*********************************************************************************************************************************

The Comp

I not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

any reserves the right: Questions to the inquiry "Woda mineralna z dostawą do Odlewni Kutno."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be made

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...