Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-10

Odlewnia Kutno Sp z o.o.

Cieszyńska 23G

40-173 Łaziska Górne

NIP: 5252590647

Osoba kontaktowa:

Dominika Kubiak

tel:

e-mail: zaopatrzenie@odlewniakutno.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z840/158487

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Dzień dobry,

poniżej przedstawiam Państwu zapytanie ofertowe

I.ZAMAWIAJĄCY

Odlewnia Kutno Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18

99-300 Kutno

NIP: 5252590647

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

a) Pomieszczenia jadalni dla pracowników hali P1.

Zakres prac:

a) wysokość ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego "600" na zaprawie klejowej + wełna skalna 20 cm na siatce z włókna szklanego (+ rdzenie żelbetowe usztywniające 30x24cm) + tynk jak na zał. rysunku - ok. 3,5 m,

b)sufit przęsłowy bez wieszakowy

System RIGIPS 4.05.82

Maksymalne obciążenie dopuszczalne (płyta, wełna, oświetlenie) – 30 kg,

Rozpiętość maksymalna stropu – 4,07 m,

Rozstaw profili – 0,6 m,

Profile – 2xUA100 skręcone środnikami

Rozstaw profili CD60 – 0,4 m.

c) dodatkowa konstrukcja wsporcza, stalowa belkowa, do montażu rusztu sufitowego: belki o przekroju stalowym zamkniętym 80x40x4 mm co 70 cm, oparcie na projektowanej ścianie gr. 24 cm i istniejącym ryglu stalowym ściennym nadokiennym; rozpiętość belek w świetle Ls = ok. 3,94 m,

d) posadzka: wyrównanie poziomu proj. jadalni z korytarzem z pozostałą częścią hali, różnica ok. 12 cm, warstwy posadzki od góry: płytki ceramiczne na zaprawie klejowej - 2 cm + beton B15 zbrojony siatką 20x20 cm z prętów stalowych # 6 lub zbrojeniem rozproszonym - 6 cm, folia budowlana PE + styropian EPS 100 038 - 4 cm + paroizolacja: folia PE + istniejący strop,

e) obudowa istniejącej ściany – wykonanie z materiałów łatwych do utrzymania czystości,

f) doprowadzenie instalacji wodnej,

g) wykonanie odpływu ścieków do instalacji sanitarnej,

h) instalacja elektryczna – oświetlenie +gniazdka elektryczne,

i) wentylacja,

j) malowanie sufitu i ścian,

k) montaż umywalki, zlewozmywaka, grzejników elektrycznych na ścianach, ościeżnicy, drzwi.

2. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza /nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać min.:

1. Cenę końcową netto, która winna zawierać wszelkie konieczne uzyskanie zgód, pozwoleń oraz zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji umowy;

2. Termin realizacji zamówienia;

3. Warunki płatności;

4. Termin ważności oferty;

5. Referencje – minimum dwie.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: Platformy zakupowej Login Trade lub poczty elektronicznej na adres: anna.ciszewska@odlewniakutno.eu, do dnia 19.01.2018r. do godz. 10:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.01.2017 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze oferty zostanie poinformowany i zaproszony do dalszych negocjacji cenowych Oferent, który złożył najkorzystniejszą propozycję cenową.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają:

- Pani Anna Ciszewska pod numerem telefonu: +48 609-693-800 oraz adresem e-mail: anna.ciszewska@odlewniakutno.eu

- Pan Jacek Kroczek pod numerem telefonu: +48 601-173-070 oraz adresem e-mail: ur@odlewniakutno.eu

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Rysunek – Rzut magazynu rolek hali P1Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) Pomieszczenia jadalni dla pracowników hali P1, zakres prac został uwzględniony w Załączniku nr 1. b) kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. 1 usługa remont Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Miejsce  wykonania usługi Odlewnia Kutno. 99-300 Kutno ul. Sklęczkowska 18.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie pomieszczenia jadalni dla pracowników P1 Zakładu produkcyjnego Odlewni Kutno w Kutnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...