Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-20

Odlewnia Kutno Sp z o.o.

Cieszyńska 23G

40-173 Łaziska Górne

NIP: 5252590647

Osoba kontaktowa:

Dominika Kubiak

tel:

e-mail: zaopatrzenie@odlewniakutno.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z837/158487

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Dzień dobry,

poniżej przedstawiam Państwu zapytanie ofertowe

I.ZAMAWIAJĄCY

Odlewnia Kutno Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18

99-300 Kutno

NIP: 5252590647

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie obowiązkowych przeglądów budowlanych obiektów budowlanych Odlewni Kutno Sp. z o.o. w roku 2018.”


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Wykonanie obowiązkowych przeglądów budowlanych rocznych dla9 obiektów budowlanych i półrocznych dla 2 obiektów budowlanych, zgodnie z ustawą prawo budowlane, na terenie zakładu „Odlewnia Kutno” przy ul. Sklęczkowskiej 18 w Kutnie, stanowiących własność Odlewni Kutno Sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.


3. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


4. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin wykonania przedmiotu zamówienia:


1. Przeglądy budowlane półroczne – pierwszy przegląd w terminie do 31.05.2018 r., drugi przegląd w terminie do 30.11.2018 r.


2. Przeglądy budowlane roczne:


- 6 obiektów budowlanych - w terminie do 25.04.2018 r.


- 3 obiekty budowlane – w terminie do 25.06.2018 r.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


Oferta powinna zawierać określenie ceny ryczałtowej oraz termin realizacji Przedmiotu zamówienia.


Oferta powinna zawierać:


1. Cenę oferty, obejmującą wykonanie min.:


a) przegląd obiektów budowlanych stanowiących przedmiot zapytania ofertowego;


b) sporządzenie protokołów z przeglądów wraz z dokumentacją zdjęciową dla każdego obiektu budowlanego;


c) dokonanie wpisu do książek obiektów budowlanych;


d) zawiadomienie właściwego organu o przeprowadzonej kontroli – zgodnie
z art. 62.1 ust. 3) ustawy Prawo budowlane;


e) wizję lokalną.


2. Termin realizacji.


3. Sposób zapłaty.


4. Termin ważności oferty.V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: platformy zakupowej logintrade:www.luma.logintrade.net, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Odlewnia Kutno p. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18 do dnia 10.01.2018 r. do godz.15:00 wraz z załączoną kserokopią:


a) aktualnych uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;


b) aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;


c) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;


d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty;


2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.01.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. OCENA OFERT


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


- Cena – 100%


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


O wyborze oferty zostanie poinformowany Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE


Dodatkowych informacji udzielają:


- Pani Anna Ciszewska pod numerem telefonu: +48 609-693-800 oraz adresem e-mail:anna.ciszewska@odlewniakutno.eu


- Pan Jacek Kroczek pod numerem telefonu: +48 601-173-070 oraz adresem e-mail:ur@odlewniakutno.eu
Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. „Wykonanie obowiązkowych przeglądów budowlanych obiektów budowlanych Odlewni Kutno Sp. z o.o. w roku 2018.” 1 szt. przegląd Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "„Wykonanie obowiązkowych przeglądów budowlanych obiektów budowlanych Odlewni Kutno Sp. z o.o. w roku 2018.”"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...